top of page

Algemene voorwaarden Voetzorg Oost Groningen

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Oost Groningen (hierna te noemen: “de praktijk”) en haar cliënten.

 

Artikel 2: Afspraken en annulering

 • Afspraken kunnen telefonisch, per e-mail of via de website van de praktijk worden gemaakt.

 • De cliënt is verplicht om verhindering voor een afspraak ten minste 24 uur van tevoren te melden. Bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

 • De praktijk behoudt zich het recht voor om afspraken te annuleren of te verzetten in geval van overmacht.

 

Artikel 3: Tarieven en betaling

 • De tarieven voor de behandelingen zijn te vinden op de website van de praktijk.

 • Betaling dient te geschieden direct na de behandeling, contant of per pin.

 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de cliënt.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of tijdens de behandeling, tenzij er sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de praktijk.

 • De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid en veiligheid.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 • De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt aan de praktijk heeft verstrekt.

 

Artikel 6: Klachtenregeling

 

Artikel 7: Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen de praktijk en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 8: Geschillen

 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen de praktijk en haar cliënten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de praktijk is gevestigd.

 

Naam Praktijk: Voetzorg Oost Groningen

Adres Praktijk: Boven Westerdiep 170, 9641 LM, Veendam

Website Praktijk: www.voetzorgoostgroningen.nl

KvK-nummer: 82758980

BTW-nummer: NL003731978B73

E-mail: info@voetzorgoostgroningen.nl

Telefoonnummer: 06-21301595

bottom of page